Nazwisko i imię kandydata

Nazwa ukończonej szkoły

Adres ukończonej szkoły

Kruszwica, dnia


Szkoła, którego wyboru ?

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy do klasy ogólnej o kierunku kształcenia :

1. Mundurowy: pożarniczo-ratowniczy

2. Mundurowy: policyjno-sportowy

3. Ogólny: pedagogiczno-prawny

( Złożonych podań: 11 )
( Złożonych podań: 12 )
( Złożonych podań: 9 )
Wybieram drugi język obcy:

j. niemiecki

j. rosyjski

Wybieram przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym - łącznie trzy:
j. angielski
j. polski
wiedza o społeczeństwie
biologia
geografia

DANE PERSONALNE KANDYDATA

Data urodzenia


miejsce


PESEL


adres zamieszkania


DANE PERSONALNE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego


Adres zamieszkania


Nr telefonu


Adres poczty elektronicznej


Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego


Adres zamieszkania


Nr telefonu


Adres poczty elektronicznej


Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji przez Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy przy ul. Kasprowicza 7 nr kontaktowy: 52-351-52-59
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.
 4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia kandydata do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.
 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Ponadto listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie administratora. W związku z obecną sytuacją epidemiczną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej administratora.
 7. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania danych;
  3. ograniczenia przetwarzania;
  4. żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

podpis rodzica/ opiekuna

podpis rodzica/ opiekuna

podpis kandydata

ZALĄCZNIKI

1.

* możesz dołączyć zeskanowane lub zrobione zdjęcie legitymacyjne
2.


* możesz dołączyć zeskanowane świadectwo3.


* możesz dołączyć zeskanowane wyniki egzaminu gimnazjalnego4.


* możesz dołączyć zeskanowane wyniki swoich osiągnięć/dyplomów5.


* możesz dołączyć zeskanowane wyniki swoich osiągnięć/dyplomów

Twój E-mail

(koniecznie podaj aby być informowanym o postępie rekrutacji)

Aby potwierdzić zgłoszenie dostarcz podpisane podanie własnoręcznie do szkoły